Polish Heritage Days - Dni Polskiego Dziedzictwa

 

EN

Polish Heritage Days is a series of events intended to promote and celebrate Polish culture, heritage of past generations, and Polish contribution to the cultural, economic, and social life of Great Britain.

Numerous cultural events, such as exhibitions-lapbooks about Poland, creating flags, maps, cotillions; music events-singing traditional songs, dance shows-traditional dance “Krakowiak”, “Polonez” and competitions- game shows, took place in May 2021 in Saturday Polish School in Slough. Students were able to learn more about Polish highlights, the beauty of our country, its history, culture, cuisine, and traditions.

Also, the school took part in the event "Daffodil", organised by Museum POLIN. The students watched the film "Bede pisac" and solved different tasks, dealing with the issues of empathy, justice, and loss, which were an opportunity to talk about World War II, the Holocaust, and the need to preserve the memory of people and events of that time.
Heritage Day is an excellent opportunity to strengthen mutual relations and discover the role of Poland in building Polish-British ties.

 

PL
Polish Heritage Days to cykl wydarzeń, których celem jest promocja i świętowanie polskiej kultury, dziedzictwa minionych pokoleń oraz polskiego wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Wielkiej Brytanii.

Liczne wydarzenia kulturalne, takie jak wystawy-lapbooki o Polsce, tworzenie flag, map, kotylionów; imprezy muzyczne - śpiewanie tradycyjnych piosenek, pokazy taneczne - taniec tradycyjny „Krakowiak”, „Polonez” oraz konkursy - teleturnieje, odbyły się w maju 2021 roku w Sobotniej Szkole Polskiej w Slough. Uczniowie mogli dowiedzieć się więcej o polskich atrakcjach, wspaniałościach naszego kraju, jego historii, kulturze, kuchni i tradycjach.

Uczniowie obejrzeli film " Będę pisać" i rozwiązali zadania, poruszające problematykę empatii, sprawiedliwości i straty, będące okazją do rozmowy na temat II wojny światowej, Zagłady oraz potrzeby zachowania pamięci o ludziach i wydarzeniach tego czasu.

Dzień Dziedzictwa to doskonała okazja do zacieśnienia wzajemnych relacji i odkrycia roli Polski w budowaniu więzi polsko-brytyjskich.