foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka SienkiewiczaGodziny zajęć:

Lekcje odbywają się w soboty:
od 9:00 do 12:30
(klasy poranne)

przerwa I: od 10:00 do 11:10
przerwa II: od 11:10 do 11:30
od 13:00 do 16:30
(klasy popołudniowe)

przerwa I: od 14:10 do 14:20
przerwa II: od 15:10 do 15:30
Grupy wiekowe i klasy

Uczymy dzieci od 4 do 18 roku życia. Mamy przedszkole, zerówkę, 8 klas podstawowych i przygotowujemy dzieci do egzaminu GCSE i 2 licealne przygotowujące młodzież do egzaminu A-Level. Przygotowujemy również do angielskiej matury z języka polskiego (klasa GSCE-mała matura oraz klasy AS-A2- duża matura).
Nauczyciele

W naszej szkole zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli i asystentów. Uczymy nie tylko języka polskiego, ale mamy także lekcje historii, geografi, muzyki i religii. Staramy się przekazać naszym uczniom wartości patriotyczne, chrześcijańskie oraz pogłębiamy ich wiedzę o kulturze, zwracamy uwagę na rolę polskich tradycji i zwyczajów.
Kodeks rodzica

1. Udzielanie dziecku pełnego wsparcia w wypełnianiu jego obowiązków szkolnych takich jak, punktualność, frekwencja, odrabianie lekcji.
2. Współpraca ze szkołą:
  • Uczestnictwo w wywiadówkach, zebraniach szkolnych (w tym, raz do roku, w Walnym Zebraniu), na których obecność rodziców jest obowiązkowa.
  • Informowanie szkoły o zmianach w sytuacji rodzinnej i zdrowotnej dziecka, mających wpływ na jego naukę.
  • Odpowiadanie na korespondencje, zgłaszanie uwag i zapytań, inicjowanie spotkań z nauczycielami, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  • Zapoznawanie się z bieżącymi informacjami przesyłanymi przez szkołę pocztą elektroniczną i regularne odwiedzanie szkolnej strony internetowej. *
3. Pełnienie dwa razy w roku dyżuru na terenie szkoły.
4. Punktualne odbieranie dziecka po skończonych zajęciach szkolnych. W przypadkach nagłych, losowych, gdy nie jest to możliwe, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego telefonicznego powiadomienia szkoły dzwoniąc na podany numer telefonu komórkowego.
5. Odnoszenie się z szacunkiem do członków grona pedagogicznego, członków zarządu oraz pracowników szkoły.
6. Przestrzeganie kultury bycia wobec innych rodziców oraz zasad zachowania się na terenie szkoły, które obejmują: zakaz przebywania w budynku szkolnym podczas zajęć lekcyjnych, parkowania w niedozwolonych miejscach, wprowadzania zwierząt, palenia papierosów na całym terenie szkoły, używania wulgarnego języka.
7. Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za zniszczenia spowodowane przez dziecko na terenie szkoły.

* Szkoła zastrzega sobie prawo do publikowania prac uczniów. Od czasu do czasu szkoła może fotografować lub filmować szkolne uroczystości i publikować je na szkolnej stronie internetowej, w szkolnych biuletynach, prospektach, tablicach informacyjnych lub w innych publikacjach (za zgodą szkoły), do celów edukacyjnych,  badań naukowych, monitoringu lub innych celów zgodnych z prawem.
Opłaty za szkołę

Polska Szkoła
Account: 53874749
Sort-Code: 01-08-15

Wpłaty za szkołę:
Tytułem: imię i nazwisko + klasa
(np. JAN KOWAL 3A)

Wpłaty za książki:
Tytułem: książki + nazwisko + klasa
(np. książki KOWAL 3A)

   Organizacje współpracujące:
Szkoła jest wspierana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią. Otrzymane środki przeznaczamy na pokrycie części wydatków związanych z wynajęciem budynku szkoły.
   

Copyright © 2024 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.