foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza


Polska Macierz Szkolna w Slough prowadzi Polską Szkołę Sobotnią. Uczymy się, bawimy się, poznajemy się.

Witamy wszystkich!
Cieszymy się językiem polskim i dodajemy wiedzę historii, muzyki, śpiewu, literatury i kultury polskiej.
Zawieramy informacje o szkole, zobacz Strefę Rodzica poniżej aby zarejestrować swoje dzieci i dołączyć się do nas!

POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH  HENRYKA SIENKIEWICZA Ltd by Guarantee

11A Station Road, SL1 6JJ Slough

 prowadząca działalność w:

Slough and Eton Business College,

Ragstone Road, Slough, SL1 2PU

 

SZANOWNE GRONO RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

 

DRODZY PAŃSTWO!

         Chciałbym niniejszym przekazać Państwu porządek obrad dorocznego Walnego Zgromadzenia Rodziców, które odbędzie się w dniu 19.10.2019 roku w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych w Slough and Eton Business College, Ragstone Road, Slough, SL1 2PU, w kantynie. Początek spotkania przewidziany jest na godzinę 12.30. 

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA RODZICÓW

POLSKIEJ SZKOŁY PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH im. HENRYKA SIENKIEWICZA

Ltd by GUARANTEE w Slough

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu Szkoły - Pana Andrzeja Drążka
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rodziców, jego Zastępcy oraz Sekretarza.
 3. Przekazanie prowadzenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia
 4. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej (Skrutacyjnej) – Przewodniczący Zgromadzenia
 5. Przedstawienie sprawozdania o działalności Szkoły w okresie ostatních 12 miesięcy – Prezes Zarządu Andrzej Drążek
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Szkoły w okresie ostatních 12 miesięcy.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Szkoły i udzieleniu absolutorium Zarządowi.
 8. Wybory Zarządu w przypadku nie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 9. Wybory Członków Rady Nadzorczej Szkoły
 10. Wybory Członków Rady Rodziców Szkoły
 11. Informacje organizacyjne
 12. Wolne Wnioski
 13. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszonych Uchwał i Wniosków
 14. Zamknięcie Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Rodziców

Łączę wyrazy szacunku

                                                                                                                                Slough, 09.10.2019

Prezes Zarządu  Andrzej Drążek

Nasi sponsorzy:

Szkoła jest sponsorowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią. Środki przeznaczamy na wydatki związane z wynajęciem szkoły.

Copyright © 2020 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.