foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

Witamy Wszystkich Państwa

Uczymy się i cieszymy językiem polskim, przekazujemy wiedzę z literatury i kultury polskiej jak również z historii, geografii, muzyki i śpiewu.

Zapraszamy do odwiedzenia sekcji O Nas gdzie znajdą Państwo więcej informacji o naszej szkole oraz naszej ofercie edukacyjnej jak również do Strefy Rodzica gdzie mogą Państwo zarejestrować swoje dzieci na przyszły rok szkolny 2020/21.

 

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Opiekunowie,

W nawiązaniu do ostatnich wydarzeń związanych z działalnością Zarządu, a w szczególności podejmowanych przez panią Katarzynę Gajewską, jako pełniącą obowiązki Prezesa Zarządu, działań i decyzji chcielibyśmy przypomnieć, iż Rada Nadzorcza Szkoły wybrana została głosami Rodziców na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Rodziców jakie odbyło się w dniu 19.10.2019 r., reprezentuje Rodziców i  jest organem nadrzędnym i kontrolnym w stosunku do Zarządu, a członkowie Rady Nadzorczej są jednocześnie gwarantami Spółki, pod którą Szkoła prowadzi swoją działalność. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szkoły, w tym też Zarządu, Rada Nadzorcza jest zobowiązana podjąć kroki w celu ograniczenia zaistniałych szkód, bądź ryzyka i skutków takich szkód.

W ostatnim okresie wielokrotnie dochodziło do tego, że pani Katarzyna Gajewska nie tylko kwestionowała mandat Rady Nadzorczej do sprawowania swojej funkcji w różnych formach podczas kontaktów z innymi osobami zaangażowanymi w zarządzanie Szkołą, ale również podejmowała decyzje i działania z pominięciem ustalonej hierarchii zarządzania w Szkole, używając przy tym argumentacji świadczącej o tym, iż ani nie rozumie struktury zarządzania w Szkole, ani też nie ma woli współdziałania z pozostałymi osobami zarządzającymi obecnie Szkołą i ciężko pracującymi na jej rzecz. Chcielibyśmy w tym miejscu nadmienić, iż kilkakrotnie przypominaliśmy pani Gajewskiej, iż Szkoła nie jest jej prywatną własnością czy też firmą, która do niej należy. Uważamy, że jest wręcz przeciwnie - Szkoła jest dobrem wspólnym, o którego dobro mamy obowiązek dbać i za które odpowiadamy.

Informujemy niniejszym, iż Rada Nadzorcza Szkoły nie będzie tolerować takiego zachowania, tym bardziej, że od powierzenia Pani Gajewskiej funkcji pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu nie wywiązywała się ona i nie wywiązuje ze swoich obowiązków. Już w dniu 11/03/2020 Pani Gajewska została poproszona o przygotowanie i przedstawienie na najbliższym spotkaniu z Radą Nadzorczą między innymi wizji kontynuacji pracy Zarządu, realizacji pilnych i ważnych zadań stojących przed Polska Szkołą, jak również podziału zadań/obowiązków pomiędzy członkami zarządu oraz grona pedagogicznego. Niestety pani Gajewska nie pojawiła się na tym spotkaniu ani nie przesłała na piśmie żadnych informacji, o które prosiła ją RN, jak też nie zaproponowała innej alternatywnej formy przekazania niezbędnych Radzie informacji.

Ponowna prośba Rady Nadzorczej o przedstawienie na piśmie w terminie do 13/04/2020 r. informacji, o które RN prosiła w piśmie z dnia 11/03/2020 r., to jest planu kontynuacji pracy Zarządu, planów oraz postępów w realizacji zadań wymienionych w ww. piśmie z dnia 11/03/2020 r. oraz omawianych na spotkaniach w dniach 20/03/2020 r. oraz 27/03/2020 r., również została przez Panią Gajewską zignorowana. Jej bierna postawa w zakresie planowania kluczowych działań Zarządu oraz Polskiej Szkoły jako całości spowodowała że Rada Nadzorcza zmuszona była oddelegować najpierw dwóch, a później wszystkich jej członków do pomocy w pracach, w tym planowaniu oraz realizacji bieżących zadań. W obliczu ciągłego braku inicjatywy ze strony pani Gajewskiej niektórzy z pozostałych członków Zarządu, Team Liderzy i członkowie Grona Nauczycielskiego oraz oddelegowani członkowie Rady Nadzorczej, zmuszeni byli inicjować działania niezbędne do podtrzymania funkcjonowania Szkoły oraz planowania jej przyszłości i rozwoju. 

Ponadto do dnia dzisiejszego, pomimo próśb Rady i deklaracji pani Gajewskiej, Rada nie otrzymała od niej podziału obowiązków w Zarządzie, schematu organizacji pracy, procedury rejestracji nowych uczniów, raportów dotyczących terminowości spłat czesnego za Szkołę, czy też w sprawie formy współpracy z informatykiem. Zadania te zostały zainicjowane i wykonane przez inne osoby zaangażowane w zarządzanie Szkołą. Do dziś również mimo wielokrotnych próśb ze strony Rady pani Gajewska nie przedstawiła aktualnego raportu DBS (zaświadczenie o niekaralności). Również codzienna współpraca z panią Gajewską w sprawach związanych z działalnością Szkoły praktycznie nie istnieje. Olbrzymią większość prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły wykonują w chwili obecnej niektórzy członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej. Aktywność pani Gajewskiej ograniczyła się w ostatnim okresie jedynie do sporadycznych postów na szkolnych grupach WhatsApp oraz spotkań Zarządu na ZOOM, w których uczestniczyła ona zwykle w niepełnym zakresie często się spóźniając. Ostatni kontakt z Panem Chrisem Fisherem, reprezentującym Slough&Eton College, pani Gajewska uczyniła zupełnie samowolnie, bez ustalenia sposobu działania z pozostałymi członkami Zarządu oraz bez konsultacji z Radą Nadzorczą, do czego była zobligowana w przypadkach podejmowania przez Szkołę zobowiązań finansowych na kwotę przekraczającą 2000£. Istotą sprawy jest to, że pani Gajewska naruszyła zasady transparentności i przejrzystości działań wprowadzone w Szkole właśnie po to, aby ograniczyć samowolę, z czym Szkoła miała do czynienia w przeszłości.

Co więcej, w dniu 20/05/2020 do Rady dotarła informacja, iż za wiedzą i zgodą pani Gajewskiej w gronie osób uczestniczących w dyskusjach na forach WhatsApp z udziałem Zarządu, uczestniczą osoby do tego nieuprawnione (o szczegółach pani Gajewska została poinformowana w odrębnym piśmie). Zezwalając na taką sytuację pani Gajewska akceptowała fakt, iż własność intelektualna Szkoły, jej tajemnice handlowe oraz informacje niejawne są dostępne od dłuższego czasu dla osób trzecich. Jest to bezpośrednie działanie na szkodę Szkoły. 

Nasze obserwacje znajdują również potwierdzenie w napływających do Rady Nadzorczej skargach i zażaleniach zarówno ze strony rodziców, Grona Nauczycielskiego, jak i członków Zarządu. Wielokrotnie w ostatnim okresie zdarzało się tak, że prośby kierowane do pani Gajewskiej pozostawały bez odpowiedzi, bądź też odpowiedzi kierowane przez nią były niekompletne, zdawkowe i niekompetentne, zupełnie nie przystawając do rangi i powagi pełnionej przez panią Gajewską funkcji. 

Rada Nadzorcza odpowiadając za dobro Szkoły przed Rodzicami nie akceptuje takiego zachowania pani Gajewskiej jako pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu i osoby reprezentującej Szkołę.  W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła w dniu dzisiejszym decyzję o natychmiastowym odwołaniu pani Gajewskiej z funkcji pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu, członka Zarządu oraz jako Dyrektora Spółki, pod jaką Szkoła prowadzi działalność. 

Informujemy niniejszym, iż odwołanie pani Gajewskiej nabiera skutków prawnych z dniem 22/05/2020 r. Od tej daty pani Gajewska nie pełni już funkcji pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu Szkoły, członka Zarządu i nie ma prawa do podejmowania jakichkolwiek działań czy decyzji w imieniu Szkoły. Jakiekolwiek działania czy decyzje podejmowane w imieniu Szkoły przez panią Gajewską  od dnia dzisiejszego, będą traktowane jako przestępstwo oszustwa gospodarczego i zostaną zgłoszone do odpowiednich organów. 

Informujemy o tym z ubolewaniem, bowiem bardzo liczyliśmy na to, iż pani Gajewska, podobnie jak inne osoby zaangażowane w pracę Szkoły, będzie działać dla jej dobra, współpracując i przewodząc pozostałym członkom Zarządu oraz Grona Pedagogicznego. Niestety działań pani Gajewskiej, jak i jej postępowania w okresie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu nie można tak nazwać.

 

Z poważaniem,

Rada Nadzorcza 

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych Henryka Sienkiewicza w Slough

 

Nasi sponsorzy:

Szkoła jest sponsorowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią. Środki przeznaczamy na wydatki związane z wynajęciem szkoły.
  

Copyright © 2020 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.